PL

ZASADY SERWISU / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie. Witamy na (witrynie) keepvid.com. Korzystanie z serwisu ("spółki") KeepVid online (zwaną dalej jako usługa) podlega warunkom umowy prawnej między użytkownikiem a spółką. Umowa ta składa się z Zasad oraz Polityki Prywatności serwisu (zwanymi dalej jako warunkami)

 1. Strona internetowa. Określenie strony, używane w niniejszej Umowie i określonych w ustępie 1 zawiera, bez ograniczeń, informacje, linki i inne usługi, które mogą być dostępne za pośrednictwem jakiegokolwiek medium lub urządzenia znanych obecnie lub opracowanych i dostępne na stronie internetowej, w tym bez ograniczeń usług. Użytkownik rozumie i zgadza się, że korzystanie z witryny może spowodować w niektórych komunikacji firmy, takie jak usługi ogłoszenia, obciążenie administracyjne i przetwarzania wiadomości.
 2. Akceptacja warunków. Aby korzystać z usług, użytkownik musi najpierw zaakceptować warunki. Nie możesz korzystać z usług, jeśli nie akceptujesz warunków. Można zaakceptować warunki przez (i) klikając przycisk akceptacji lub wyrażając zgodę na warunki - opcja jest się w interfejsie użytkownika w usłudze; lub (ii) poprzez faktyczne korzystanie z serwisów. W tym przypadku użytkownik rozumie i zgadza się, że firma będzie traktować korzystanie z usług jako akceptację regulaminu od tego momentu. Nie można korzystać z usług i nie można zaakceptować warunki, jeśli: (i) nie jesteś pełnoletni aby zawrzeć wiążącą umowę z firmą; lub (ii) jesteś osoba pozbawioną otrzymywania usług zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub innych krajów, w tym kraju, w którym zamieszkujesz, lub z którego pochodzisz.
 3. Zmiany warunków. Firma może zmienić ustalone warunki, od czasu do czasu. Po wprowadzeniu tych zmian, firma będzie publikować tutaj zmienione warunki. Użytkownik rozumie i zgadza się, że jeśli używa usług po dacie, na którym stosowane warunki się zmieniły, korzystanie oznacza akceptację warunków zaktualizowanych.
 4. Wymagania Zgadzasz się na korzystanie z Serwisu wyłącznie w celach dozwolonych przez warunki i obowiązujące prawo lub ogólnie przyjętych praktyk w odpowiednich jurysdykcjach.
 5. Zabronione. Zgadzasz się, że nie będziesz:
  1. Podejmować żadnych czynności, które utrudnią bądź zakłócą działanie witryny, usług lub serwerów i sieci, które są połączone z serwisem lub naruszą jakichkolwiek wymagania, procedury, zasady lub przepisy obowiązujące w sieci połączonych do Serwisu.
  2. Korzystać z serwisu w celu dokonania jakiegokolwiek oszustwa lub nielegalnej rzeczy bądź też w celu wykradnięcia danych osobowych bez zgody.
  3. Fałszować nagłówków, manipulować identyfikatorami lub podejmować jakiekolwiek inne działania, które mają na celu ukrycie pochodzenia materiałów lub zmienia ich zawartości.
  4. Zamieszczać, przesyłać lub przekazywać w inny sposób udostępniane treści, naruszając tym samym patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa jakiejkolwiek części strony.
  5. Zamieszczać, przesyłać lub przekazywać w inny sposób udostępniane treści, które zawierają wirusy lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócenia, niszczenia lub ograniczenia funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub innego sprzętu telekomunikacyjnego.
  6. Zamieszczać, przesyłać lub przekazywać w inny sposób udostępniane treśc
  7. Podszywać się pod inną osobę lub pod jakikolwiek inny podmiot podczas rejestracji.
 6. Monitorowanie. Firma zastrzega sobie prawo, ale ma nie ma obowiązku monitorowania, filtrowania, odrzucenia lub usunięcia treści ze strony z jakiegokolwiek powodu i z lub bez powiadomienia.
 7. Zakończenie. Terminy będą miały zastosowanie do czasu wypowiedzenia umowy przez Ciebie lub firmę. Jeśli chcesz umorzyć Umowę z firma, może zrobić poprzez zaprzestanie korzystania z wszelkich naszych usług. Spółka może wypowiedzieć umowę z Tobą w każdej chwili, według własnego uznania, lub bez powiadomienia, jeśli: naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie warunków; (ii) usługi zostaną zmodyfikowane, wyeliminowane lub ekonomicznie nieopłacalne
 8. Prawa własności intelektualnej. Można zrozumieć, że wszystkie informacje lub materiały dostępne jako strony, lub za pośrednictwem usług lub na stronie internetowej ("zawartość") pobierane są na odpowiedzialność osoboby, do której takie informacje lub materiały pochodzą. Wszystkie treści, w tym nie ogranicza się do reklam, postów, blogów, wiadomości i trzecich linków na stronie internetowej, mogą być chronione prawami własności intelektualnej, które są własnością dostawcy zawartości (lub innych osób bądź podmiotów). Może nie modyfikować, wynajem, leasing, pożyczki, sprzedaży, dystrybucji, skopiować czy tworzenie prac pochodnych opartych na tej treści (albo w całości lub w części), chyba że zostały podane pisemnej zgody przez właścicieli tej treści. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że: (i) firma (lub jego licencjodawcy) posiada wszystkie prawa, tytuł, usługi i treści tworzone przez spółkę, w tym prawa własności intelektualnej, które obejmują usługi (czy tych praw zdarza się być zarejestrowanych lub nie, i gdziekolwiek na świecie tych praw może istnieć); (ii) poprzez umieszczanie treści, użytkownik udziela nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji firmy do korzystania, powielanie, modyfikowanie oraz redystrybucję treści, jako część usług, lub w ramach innych prac w dowolnej formie, według uznania firmy; oraz (iii), że firma jest w żaden sposób odpowiedzialny za, ani nie są mają odpowiedzialności związane treści, która nie jest utworzona przez firmy. Znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe pojawiające się na stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy, jej licencjodawców lub innych. Żadne znaki towarowe, usługowe lub nazwy handlowe nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela.
 9. Wkład. Przedstawiając pomysły, sugestie, opinie, dokumentów i wnioski ("wkład") do firmy, użytkownik przyjmuje do wiadomości i popiera, że:
  1. Swój wkład nie zawiera informacji poufnych lub zastrzeżonych
  2. Firma nie jest zobowiązana do zachowania poufności, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Twojego wkładu
  3. Firma jest uprawniona do korzystania lub ujawnienia twojego wkładu do różnych celów
  4. Spółka może mieć coś podobnego do treści już w trakcie rozpatrywania lub w rozwoju;
  5. Twój wkład automatycznie staje się własnością firmy bez żadnych zobowiązań
  6. Nie przysługuje ci odszkodowanie lub zwrot czegokolwiek przez firmę
 10. Linki
  1. Wychodzące. Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych lub zasobów. Spółka może nie mieć żadnej kontroli nad takimi stronami internetowymi lub zasobami. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma nie jest odpowiedzialna za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów, ani nie popiera żadnych reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych na takich witrynach internetowych lub zasobach. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika, poprzez dostępność zewnętrznych witryn lub zasobów.
  2. Przychodzące. Możesz ustanowić łącze do strony internetowej, tak długo, jak nic nie będzie wskazowało, iż jesteś naszym sponsorem. Użytkownik nie może umieszczać jakiejkolwiek części witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.
 11. Spory z osobami trzecimi. Jeżeli dojdzie do sporu między użytkownikami witryny, lub użytkownikiem i osobami trzecimi, użytkownik rozumie i zgadza się, że firma nie ma obowiązku angażowania się. W przypadku gdy masz spór z jednym lub więcej innych uczestników lub stron trzecich, pracownikami, agentami, przedstawicielami i następców z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań każdego rodzaju lub charakteru, wiadomych i niewiadomych, podejrzanych lub niespodziewane, ujawnione i niejawne, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z wygaśnie.
 12. Modyfikacja lub zakończenie usług. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że forma i charakter usług, które oferuje firma może się zmienić od czasu do czasu bez uprzedzenia. Uznajesz i zgadzasz się, że firma może również zatrzymać, na stałe lub tymczasowo, świadczenia usług (lub dowolnych funkcji) użytkownikowi lub użytkownikom ogólnie według uznania spółki, bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub zaprzestanie służby.
 13. Odszkodowania. Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zabezpieczyć firmę przed jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie i koszty, wykonane przez osobę trzecią ze względu na lub wynikające z treści przedstawienia, zamieszczenie, przekazywanie lub inny sposób dostępne za pośrednictwem usług, korzystania z usług, połączenie z witryny lub usług, naruszenia warunków lub naruszenia wszelkich praw przysługujących innym. Zgadzasz się również zabezpieczyć i przedsięwzięczyć firmę od jakiejkolwiek odpowiedzialności lub szkody wynikającej z korzystania z treści zawartych za pośrednictwem usług lub na stronie internetowej, bez względu na to, czy takie informacje zostały dostarczone przez firmy lub osoby trzecie.
 14. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że korzystanie z usług jest na własne ryzyko oraz że usługi są świadczone "jak jest" i "jak dostępne". W szczególności, firma, jej podmiotów, oddziałów i jej licencjodawców, nie stanowią ani gwarantuje ci, że (a) korzystanie z usług spełni wymagania; (b) korzystanie z usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów; (c) wszelkie informacje uzyskane przez użytkownika w wyniku korzystania z usług będą dokładne lub wiarygodne; oraz (d) usterki działania lub funkcji dowolnego oprogramowania dostarczanego użytkownikowi w ramach usług będą poprawiane. Jakichkolwiek materiałów uzyskanych za pośrednictwem usługi odbywa się według własnego uznania i ryzyka i są wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub inne urządzenia lub utratę danych wynikającą z takich materiałów. Brak informacji, ustne lub pisemne uzyskane przez użytkownika od firmy lub za pośrednictwem usług lub stwarzają żadnych gwarancji nie NIEWYRAŻONEJ jednoznacznie w warunkach. Firma dalej wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków wszelkiego rodzaju związane z witryny, usług lub produktów zakupionych przez albo, czy wyraźnych ani dorozumianych, w tym, ale nie ograniczone do dorozumianych gwarancji i warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.
 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że firma, jej podmioty stowarzyszone oraz jej licencjodawcy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wtórne lub przykładowe szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika, wynikłe w jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności. To obejmuje, ale nie jest ograniczone do utraty zysków (czy poniesione bezpośrednio lub pośrednio), poniesionej straty dobrej woli lub reputacji firmy, utratę danych, koszt nabycia zastępczych towarów lub usług lub inne straty niematerialne; lub
  2. jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez użytkownika, włączając ale nie ograniczając się do utraty lub uszkodzenia w wyniku: (i) zaufania umieszczonego przez Ciebie na kompletności, dokładności lub istnienia jakichkolwiek treści lub wskutek dowolnej relacji lub transakcji pomiędzy użytkownikiem a osobom trzecim; (ii) jakichkolwiek zmian, które firma może do usług, lub dla każdego stałego lub czasowego zaprzestania świadczenia usług (lub dowolnych funkcji w ramach usług); (iii usunięcia, uszkodzenia lub brak możliwości przechowywania, treści; lub (iv) niezachowania przez użytkownika przechowywać swoje hasła lub konta szczegóły, bezpieczne i poufne. Ograniczenia odpowiedzialności firmy stosuje się spółka została poinformowana o lub powinna była wiedzieć o możliwości wystąpienia wszelkich takich szkód.


  Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji, rękojmi lub warunków bądź ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez zaniedbanie, niedotrzymaniem umowy lub dorozumianych warunków, lub szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym tylko ograniczenia, które są zgodne z prawem w jurysdykcji będziemy rozważać, a nasza odpowiedzialność zostaje ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
 16. Potwierdzenie. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że: (a), przeczytałeś i zaakceptowałeś warunki; (b) warunki są sprawiedliwe, rozsądne i nie nadmiernie restrykcyjne; oraz (c) miałeś okazję doradzić się radcy prawneg przed przystaniem na warunki.
 17. Przetrwanie. Po wypowiedzeniu niniejszych warunków, postanowienia ujawniania danych konta, użytkowania i przechowywania, prowadzą nielegalne, własności intelektualnej, składki, sporów ze stron trzecich, odszkodowania, zastrzeżenie dotyczące gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności, potwierdzenia, przeżycia i przepisy ogólne będzie przetrwać.
 18. Przepisy ogólne
  1. Ogłoszenia. Firma może dostarczać użytkownikowi powiadomienia, w tym dotyczące zmian warunków, pocztą e-mail, pocztą zwykłą lub komentarze na stronie internetowej lub za pośrednictwem usług.
  2. Zrzeczenie się praw. Odstąpienie przez spółkę jakiegokolwiek naruszenia lub nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez użytkownika następuje w formie pisemnej i nie będzie interpretowane jako lub stanowią, dalsze zwolnienie takiego postanowienia lub zrzeczenia się inne naruszenia, lub niespełnienie, wszelkie inne postanowienia zawartego w warunkach.
  3. Całość umowy. Te warunki i zasady ochrony prywatności obejmuje całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, odnoszących się do przedmiotu umowy.
  4. Honoraria. Z wszelkich sporów wynikających z niniejszych warunków Strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania wszystkich kosztów poniesionych, w tym honorariów adwokackich, czy poniesione podczas rozliczenia, w procesie w arbitrażu, odwołania, lub w każdym postępowaniu upadłościowym.
  5. Rozdzielność postanowień. Jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków, który jest nieważny lub niewykonalny w jakiejkolwiek jurysdykcji aby takie właściwości, nieskuteczny w zakresie takich nieważność lub niewykonalność bez renderowania, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych warunków lub wpływu na ważność lub wykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków w dowolnej innej jurysdykcji.
  6. Zrzeczenie się przysięgłych. Zgadzając się na te warunki, strony świadomie i dobrowolnie uchylić wszelkie prawa, które mają zgodnie z przepisami prawa, z udziałem przysięgłych w wszelkie spory wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z regulaminem.
  7. Efekt wiążący. Te warunki są wiążące i przynieść korzyści stron do niniejszego rozporządzenia i ich następców, przypisuje lub przedstawicieli ustawowych.
  8. Siły wyższe. Firma uważa się nie z naruszeniem niniejszych warunków w zakresie, w jakim wykonania jego obowiązków lub próbuje leczyć złamania są opóźnione, ograniczone lub zapobiec wszelki akt Boga, klęski żywiołowej, działania rządu, lub wszelkie inne ustawy lub stan poza kontrolą firmy.
  9. Wspólne opracowanie. Jeśli niejasności lub pytanie intencji pojawia się w odniesieniu do jakichkolwiek postanowień niniejszych warunków, warunki będą interpretowane, jakby przygotowane wspólnie przez strony i nie domniemanie lub ciężar dowodu pojawią się sprzyjające lub disfavoring którejkolwiek ze stron ze względu na autorstwo któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.
  10. Brak podpisu. Umowa nie można zostać podpisana przez Ciebie.

  KeepVid zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków w prawie oraz w kapitale własnym za naruszenie tych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone.
 19.       
 20. Nie ma niebezpieczeństwa nieodłącznie związane z wykorzystaniem wszelkich dostępnych do pobrania w Internecie Oprogramowania oraz KeepVid Software Niniejszym napomina, aby upewnić się, że w pełni zrozumieć wszystkie zagrożenia przed pobraniem Oprogramowania (w tym, bez ograniczeń, potencjał zainfekowania systemu przez wirusy komputerowe i utraty danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwą ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i urządzeń wykorzystywanych w związku z którymkolwiek z Oprogramowania.
 21.       
 22. ZDJĘCIA. Wszystkie loga, ekrany Splash, nagłówki stron, obrazów i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szata graficzna (zbiorczo "Znaki") z KeepVid lub jego licencjodawców osób trzecich .. wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, z wykorzystaniem, kopiowanie, przekazywanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek znaków w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody KeepVid jest zabronione i może naruszać praw autorskich, znaków handlowych, prywatności lub innych ustaw Chin.
 23.       
 24. ODSZKODOWANIE. Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać keepvid, jej podmioty stowarzyszone i ich dyrektorów, agentów i pracowników przed i przeciw wszelkich roszczeń, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i koszty, w tym koszty obsługi prawnej, wynikające z lub związane z treścią użytkownika, korzystania ze strony, lub naruszenia którejkolwiek z tych zasad.
 25.       
 26. zwrotnego. Wszelkie uwagi lub materiały przesyłane do KeepVid Oprogramowania, w tym bez sprzężenia zwrotnego ograniczeń, takich jak pytania, komentarze, sugestie lub jakichkolwiek powiązanych informacji dotyczących Oprogramowania, ta strona lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usługi KeepVid Oprogramowania ( "Odpowiedź"), uznaje się za niepoufne. KeepVid Software nie ma obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i mogą swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać, wystawa, wyświetlanie, transformacji, tworzenia dzieł pochodnych i rozpowszechniać informacje zwrotne dla innych bez ograniczeń i będzie swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły , koncepcje, know-how lub technik zawartych w taki Wynik w jakimkolwiek celu, w tym, lecz nie ograniczając się do rozwoju, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów zawierających takie informacje zwrotne.
 27.       
 28. REPRODUCTIONS. Każda upoważniona reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informację o prawach autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności legendy KeepVid oprogramowaniem, na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na oprogramowanie i korzystania z tej strony jest regulowane przez prawo Chin i prawa swojego kraju.
 29.       
 30. prawo autorskie. Prawa autorskie na tej stronie (w tym bez ograniczeń, tekst, grafika, loga, dźwięki i oprogramowanie) jest własnością i jest licencjonowana przez KeepVid. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione przez chińskich i międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, opublikowane dostosowany lub rozpatrywane w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób iw jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody z KeepVid. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać jakichkolwiek praw autorskich lub innych z kopii zawartości.
 31.       
 32. towarowym. KeepVid jest znakiem towarowym KeepVid Studio i prawnie chronione przez prawo. To mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KeepVid Studio w każdym konkretnym przypadku. Użycie znaku towarowego KeepVid do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody KeepVid będzie stanowiło naruszenia znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji z naruszeniem prawa.
 33.     
    
    W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o naszym Centrum Obsługi Klienta o pomoc. Dziękuję Ci.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% bezpieczne i prywatność chroniona

Rozwiń swoją kolekcję wideo